Na co myslet při pojištění nemovitosti?

0

Pojištění obytných budov kryje rizika poničení stavby, narozdíl od pojištění domácností, které hradí škody na vybavení. Víte, na co si dát při sjednání pojištění pozor? Kdy vás pojištění domů ochrání a kdy vám naopak pojišťovna nevyplatí pojistné plnění?

Pojištění obytných budov je pojištění staveb, které slouží pouze pro bydlení. Pokud je v domě byť i jedna kancelář, je vyňata z předmětu pojištění. Toto pojištění zahrnuje škody na domě, tzn. na oknech, zdech, střeše apod. Lze připojistit i jiné stavby, např. samostatnou garáž, plot, skleník nebo bazén.

Pro pojištění obytných budov je směrodatná pojistná částka, která se rovná výši maximálního plnění pojišťovnou v případě pojistné události. Čím vyšší pojistná částka, tím vyšší zaplatíte roční pojistné. Pojistná částka se většinou stanovuje jako hodnota obytného domu, ale většina pojišťoven dovoluje podpojištění, tzn. pojišťovna bude plnit ve výši, která je ve stejném poměru ke škodě, jako je pojistná částka k částce odpovídající pojistné hodnotě (např. dům v hodnotě 1 mil. Kč máte pojištěn na 0,5 mil. Kč, výše plnění tedy bude poloviční).

Pojistná částka se většinou stanovuje na novou cenu věci. Novou cenou se rozumí cena poškozené věci bez odpočtu opotřebení. Přesto pokud máte např. exkluzivní plastová okna, pojišťovna vyplatí plnění za běžně dostupná plastová okna. Pojištění můžete sjednat i na časovou cenu, tj. cenu poškozené věci bezprostředně před pojistnou událostí (s odpočtem opotřebení).

kontaktovat-poradce

Pojistné podmínky definují předmět pojištění, nikde však není stanoven způsob výpočtu hodnoty dané nemovitosti. Prodejci pojištění mají sice k dispozici pomůcku pro oceňování nemovitosti, jedná se však o velmi zjednodušený materiál, který slouží pouze ke snadnějšímu stanovení pojistné částky a kontrole pojistné částky ze strany pojišťoven.

Základní rozpočtové ukazatele ohodnotí metr obestavěné plochy bez ohledu na umístění stavby. Proto tyto základní proměnné pojišťovny upravují pomocí koeficientů pro jednotlivé oblasti, kde se pojištěná nemovitost nachází. Tyto tzv. náklady na umístění stavby se mezi jednotlivými pojišťovnami různí. Vedle toho se pojišťovny různí také v oceňování opotřebení. Přestože tak pojišťovny vycházejí z přibližně stejných podkladů, je stejný dům před podpisem pojistné smlouvy oceněn různými pojišťovnami odlišně. Při uzavírání pojistné smlouvy si můžete vyžádat informace, jak daná pojišťovna postupuje při oceňování nemovitosti.

Pojistná nebezpečí jsou velmi podobná u jednotlivých pojišťoven. Jedná se o živelné pohromy, vandalismus a krádež. Mezi živelné pohromy patří např. požár, výbuch, povodeň, záplava, zemětřesení, pád stromu nebo letadla apod. Po velmi špatných zkušenostech s povodněmi v letech 1997 a 2002 začaly jednotlivé pojišťovny přistupovat odlišným způsobem k riziku povodně. Riziko povodně je standardně zahrnuto v pojistném krytí, avšak v záplavové oblasti je příslušná budova buď nepojistitelná, anebo pojistitelná, avšak za zvýšené pojistné. Všechny tyto pojmy a rozsah pojistného krytí jsou přesně a jasně vymezeny v pojistných podmínkách pojišťovny, které doporučujeme přepečlivě prostudovat.

Za zmínku stojí, že pojišťovny nabízejí balíčky, u kterých si lze vybrat z jednotlivých pojistných rizik tzn. můžete si vybrat rizika, která potřebujete. Například je nesmysl si platit za riziko povodně a záplavy, pokud bydlíte v nezátopové oblasti apod.

Co se týče pojistného u pojištění staveb, fungují zde podobné principy slev jako např. u povinného ručení. Lze sjednat spoluúčast a platí, že čím je spoluúčast vyšší, tím je pojistné nižší. Další slevy jsou poskytnuty za bezeškodný průběh, za roční periodicitu placení, za zabezpečení pojištěné nemovitosti nebo i za věrnost jedné pojišťovně.

kontaktovat-poradce

Share.

About Author

jednatelka společnosti FinMaro, s.r.o. Má na starosti pojištění občanů, vozidel, pojistné události tel. 582 334 639

Leave A Reply